Statut

STATUT SOPOCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

uchwalony przez Walne Zebranie
13 lipca 2007 roku

zmodyfikowany uchwałą Walnego Zebrania STN 30 września 2009

 

Sopot, 2009

    

I. Nazwa, siedziba i teren działania Towarzystwa

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopockie Towarzystwo Naukowe i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną zgodnie z przepisami ustawy, nabytą z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Towarzyst.

 

§3

Swą działalność Towarzystwo opiera na pracy społecznej ogółu członkiń i członków, niemniej do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub pracowniczki.

§4

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Sopot.

§5

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.

2. W kontaktach zagranicznych Towarzystwo może posługiwać się oficjalną nazwą w języku angielskim: Sopot Association for the Advancement of Science.

§6

Strukturę Towarzystwa tworzą Sekcje, powoływane zależnie od potrzeb uchwałami kompetentnych w tym zakresie władz Towarzystwa. Szczegółowe zakresy działalności Sekcji określają odpowiednie regulaminy.

§7

Towarzystwo może używać pieczęci okrągłej z nazwą Towarzystwa języku polskim lub angielskim w otoku lub pieczęci podłużnych z nazwą Towarzystwa.

 

II. Cele i zadania Towarzystwa

 

§8

Celem Towarzystwa jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

§9

Towarzystwo wypełnia swoje zadania statutowe poprzez:

     – propagowanie wyników badań, nauczanie i edukację: organizowanie zebrań naukowych, konferencji, zjazdów, sympozjów, wykładów i odczytów naukowych oraz popularno-naukowych, a także szkoleń i warsztatów,

     – działania rzecz integracji różnych dziedzin nauki,

     – wydawanie biuletynów, raportów, broszur i innych publikacji naukowych i szkoleniowych oraz wymiany publikacji własnych z instytucjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą, tworzenie, utrzymywanie i powiększanie zbiorów bibliotecznych,

     – wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i praktycznego zastosowania wyników prac badawczych,

     – opiniowanie o stanie i potrzebach nauki i występowanie w jej sprawach wobec władz samorządowych, państwowych i europejskich, a także organizacji krajowych i międzynarodowych,

     – wymianę doświadczeń naukowych z innymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,

     – podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej,

     – udzielanie pomocy osobom pracującym naukowo, popieranie twórczości młodych pracowników i pracowniczek nauki oraz szczególnie uzdolnionej młodzieży, w tym ogłaszanie konkursów na prace naukowe oraz przyznawanie stypendiów i nagród za prace naukowe, zastosowania wyników nauki w praktyce, działalność związaną z propagacją nauki i międzynarodową współpracą naukową,

     – działania na rzecz pełnej wolności badań naukowych, przeciwdziałanie jakiejkolwiek dyskryminacji w prowadzeniu badań naukowych, ich finansowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z nauką,

     –  inne formy działalności wynikające z potrzeb społecznych lub inicjatyw zgłaszanych przez członków Towarzystwa.

 

III. Członkowie i członkinie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§10

W skład Towarzystwa wchodzą członkowie i członkinie: zwyczajni (zwyczajne), seniorzy, stypendyści (stypendystki), wspierający (wspierające) i honorowi (honorowe).

§11

1. W poczet członków zwyczajnych Towarzystwa może zostać przyjęta każda osoba pracująca naukowo i wykazująca się dorobkiem naukowym albo działająca na polu propagacji lub aplikacji wyników nauki.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje do określonej Sekcji i wymaga pisemnego wniosku, z należytym uzasadnieniem, dwóch członków lub członkiń Towarzystwa znających kandydatkę lub kandydata.

3. O przyjęciu decyduje Zarząd Towarzystwa na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu wniosku większością 2/3 głosów i zawiadamia nowo przyjętą osobę o przyjęciu albo powiadamia kandydata lub kandydatkę o odmowie przyjęcia.

§12

1. W poczet członków wspierających może być przyjęta osoba prawna lub fizyczna wspierająca finansowo lub w innej formie działalność Towarzystwa i która zostanie przyjęta na podstawie deklaracji wsparcia Towarzystwa przez Zarząd.

2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela lub przedstawicielki.

§13

Członkiem lub członkinią seniorem staje się osoba należąca do Towarzystwa po osiągnięciu wieku 70 lat.

§14

W poczet członków stypendystów wchodzą osoby otrzymujące stypendium Towarzystwa.

§15

1. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki lub Towarzystwa.

2. Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej dla Towarzystwa godność Prezesa Honorowego.

3. Wniosek o nadanie godności członka honorowego lub Prezesa Honorowego może złożyć każdy członek lub członkini Towarzystwa Zarządowi, który po przyjęciu wniosku większością 2/3 głosów przedstawia go Walnemu Zebraniu. Walne Zebranie nadaje godność członka honorowego lub Prezesa Honorowego większością 2/3 głosów w tajnym głosowaniu.

4. Pozbawienie godności członka honorowego i Prezesa Honorowego odbywa się w tym samym trybie, co ich nadanie.

§16

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:

    – dobrowolnego wystąpienia, przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia,

     – skreślenia, w wypadku nieprzestrzegania postanowień statutu lub działania na szkodę Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa, a w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną, w związku ze zmianą profilu działalności, na mocy uchwały Zarządu Ogólnego podjętej większością 2/3 głosów lub bez konieczności podejmowania takiej uchwały w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

     – śmierci, a w przypadku członka wspierającego - utraty osobowości prawnej.

2. Osoby skreślone z listy członków na podstawie uchwały Zarządu otrzymują pisemne zawiadomienie o skreśleniu. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§17

1. Wszyscy członkowie i członkinie Towarzystwa mają prawo do:

     – udziału w naukowych i administracyjnych posiedzeniach i pracach wszystkich Sekcji Towarzystwa, w zebraniach naukowych, konferencjach, sympozjach, wykładach, odczytach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Towarzystwo,

     –  przedstawienia prac na Zebraniach naukowych swego Wydziału i swojej Sekcji,

     – otrzymywania wsparcia Towarzystwa w publikacji prac naukowych i materiałów szkoleniowych oraz otrzymywania tych publikacji na zasadach i warunkach uchwalonych przez Zarząd Główny,

     – korzystania z urządzeń, zasobów i środków Towarzystwa do prowadzenia własnych badań naukowych.

     – wglądu do sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Zarządu Głównego.

2. Wszystkie członkinie i wszyscy członkowie z wyjątkiem wspierających mają czynne prawo wyborcze, wyłącznie zwyczajnym przysługuje bierne prawo wyborcze na stanowisko Prezesa Towarzystwa oraz do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie i członkinie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§18

1. Wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa, a także realizowania celów i zadań Towarzystwa.

2. Wszyscy członkowie i wszystkie członkinie z wyjątkiem wspierających mają obowiązek należenia przynajmniej do jednej z Sekcji Towarzystwa.

3. Członkowie zwyczajni i członkinie zwyczajne mają obowiązek regularnego uiszczania składek członkowskich. Zarząd Towarzystwa lub Walne Zebranie może podjąć uchwałę o zwolnieniu z opłacania składek.

 

IV.Władze Towarzystwa

 

§19

Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.

§20

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Osoby wchodzące w skład władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

§21

1. O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

2. W razie równości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej zebraniu.

§22

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także przyjmowanie w poczet członków Towarzystwa i uchwały o skreśleniu podejmowane są w głosowaniu niejawnym.

§23

1. Zarząd składa się co najmniej z trzech osób, w tym z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Towarzystwa. Prezes kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Sekretarz odpowiada za przygotowanie planów i sprawozdań związanych z działalnością Towarzystwa. Skarbnik sprawuje nadzór nad sprawami finansowymi Towarzystwa, w szczególności odpowiada za przygotowanie rocznych planów i sprawozdań finansowych Towarzystwa.

2. Prezes Towarzystwa wybierany lub wybierana jest w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie i zgłasza proponowany skład Zarządu. Zaproponowany Zarząd zatwierdza większością głosów Walne Zebranie.

3. W razie potrzeby w skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezesi, Zastępca Sekretarza i Zastępca Skarbnika. Osoby te zastępują odpowiednio osoby na stanowisku Prezesa, Sekretarza i Skarbnika w zakresie powierzonych im zadań.

 

4. Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji większością 2/3 głosu przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania po uprzednim zgłoszeniu nowej kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu.

§24

1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób.

2. Prezesa i Sekretarza Komisji Rewizyjnej wybiera ze swego składu Komisja na pierwszym posiedzeniu, bezpośrednio po wyborze przez Walne Zebranie. O wyborze lub zmianie na tych stanowiskach może postanowić Komisja większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład Komisji.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące inne funkcji we władzach Towarzystwa ani pozostające z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Towarzystwa w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości.

§25

W przypadku zajścia nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności ustąpienia osób wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub ustania ich członkostwa, na wniosek któregokolwiek lub którejkolwiek z Prezesów (Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej lub Prezesa Honorowego Towarzystwa), władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§26

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Prezes Towarzystwa zawiadamia członków i członkinie Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed jego datą.

§27

Zwyczajne Walne Zebrania Towarzystwa odbywają się nie później niż do końca czerwca każdego roku.

§28

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane może być przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 członków i członkiń Towarzystwa w terminie najpóźniej dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§29

Walne Zebranie wybiera spośród zebranych przewodniczącego lub przewodniczącą oraz komisję skrutacyjną składającą się co najmniej z trzech osób. Przewodniczący lub przewodnicząca Zebrania ustala porządek obrad i kieruje posiedzeniem.

§30

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

      – uchwalanie głównych kierunków działania Towarzystwa,

      – uchwalenie statutu lub jego zmian,

      – przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa,

      – przyjmowanie sprawozdań i ocen Komisji Rewizyjnej,

      – wybory Prezesa Towarzystwa, Zarządu i składu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

      – udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

      – nadawanie godności członka honorowego i Prezesa Honorowego na wniosek Zarządu,

      – ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

      – podejmowanie uchwał o zwolnieniu z obowiązku płacenia wpisowego i składek członkowskich,

      – rozstrzyganie w sprawach odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa i rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zebrania,

      – podejmowanie decyzji w sprawach nabywania lub zbywania majątku Towarzystwa oraz w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

§31

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

2.Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Towarzystwa, powiadamiając co najmniej na 7 dni przed terminem o terminie, miejscu i porządku obrad osoby wchodzące w skład Zarządu oraz pełniące godność Prezesa Honorowego i Prezesa Komisji Rewizyjnej.

3. Tak Prezes Komisji Rewizyjnej, jak i Prezes Honorowy może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

§32

Do kompetencji Zarządu należy:

      – reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działania w jego imieniu,

      – realizowanie zadań i programów określonych przez Walne Zebranie,

      – opracowanie ogólnych wytycznych w zakresie publikacji prac naukowych i materiałów szkoleniowych, przygotowanie związanych z tym planów oraz nadzór nad ich wykonaniem,

      – przyjmowanie nowych członków, występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

      – zbieranie składek, podejmowanie uchwał o zwolnieniu z obowiązku płacenia wpisowego i składek członkowskich,

       – podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

      – kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa, uchwalanie budżetu, zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał o nabyciu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa,

      –  uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania, powoływanie i rozwiązywanie Sekcji i komisji problemowych, stałych lub okresowych oraz nadzorowanie ich działalności, w tym zatwierdzanie regulaminów uchwalonych przez zebrania Sekcji i komisji oraz zawieszanie ich uchwał, jeśli są sprzeczne ze statutem lub interesem Towarzystwa,

      – rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,

      –  podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§33

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w zakresie jego praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie lub członkinie Zarządu, w tym Prezes Towarzystwa.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych są działający łącznie dwaj członkowie lub członkinie Zarządu, w tym Prezes Towarzystwa lub skarbnik Towarzystwa lub zastępca Skarbnika Towarzystwa.

§34

O terminie, miejscu i porządku obrad Komisji Rewizyjnej osoby wchodzące w jej skład powiadamia Prezes Komisji najmniej na 7 dni przed datą Zebrania.

§35

1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli i oceny działalności Towarzystwa oraz zgodności tej działalności z obowiązującymi przepisami, statutem i uchwałami Zebrań Walnych, a także całokształtu działalności finansowej Towarzystwa pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do występowania do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, a w razie potrzeby, do żądania od Zarządu wyjaśnień.

3. Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba wchodząca w skład Komisjiprzedstawia Walnemu Zebraniu wyniki kontroli oraz oceny działalności Towarzystwa, a także wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Zarządowi.

 

V. Majątek Towarzystwa

 

§36

Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, wpisowego za udział w konferencji, zjazdach i sympozjów naukowych oraz szkoleniach i warsztatach, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej, dotacji i subsydiów. Majątkiem Towarzystwa zawiaduje Zarząd w myśl uchwał Walnego Zebrania.

§37

Towarzystwo może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a pozyskane środki finansowe przeznaczać wyłącznie na działalność statutową. 

§38

Wszystkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku - zgodnie z art 37 prawa o stowarzyszeniach - wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 

§39

Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§40

Zebranie Walne po przyjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa osobną uchwałą decyduje o przeznaczeniu jego majątku. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez władzę administracyjną.

 
Sopot, 2009 rok
 
 
 
 
 
Statut do pobrania: Statut_STN.pdf

Współpraca